Watercolor Kuretake Custom Irodori Kaboto Kit and Holbein Permanent White Gouache on Schut Noblesse